Mechanické podrezanie vs. chemické ,,podrezanie,, muriva

Čo je to (mechanické) podrezanie muriva?

Podrezanie muriva (alebo podrezanie domu) a jedna z metód pre zabránenie vode vzlínať murivom.  Vlhkosť v interiéri znižuje kvalitu bývania, resp. znemožňuje využitie daného priestoru na svoj účel. Ruka v ruke s vlhkosťou idú plesne, ktoré sú nebezpečné pre zdravie človeka. Príčinu vlhkosti v interiéri riešime komplexne, voda v dome má svoju príčinu, ktorú je potrebné v ideálnom prípade nájsť, odstrániť a tým zamedziť ďalšiemu šíreniu vlhkosti v dome. Podrezanie muriva zamedzí pohybu vody z podložia cez múry do interiéru.

Tento zákrok je však voči domu, či už starému alebo novému veľmi agresívny. Prakticky sa vyhotoví niekoľkomilimetrový rez popod celý dom (alebo jeho sanovanú časť) a do vzniknutej škáry sa natlačí nová hydroizolácia. Môžu to byť podľa preferencií napr. hydroizolačné plechy alebo rôzne typy fólií, napr. polyetylénové. Dokonca sa používajú aj klasické bitúmenové pásy, ktoré sú na poškodenie najviac náchylné. Následne si dom opäť ,,sadne,, čo môže byť príčina statických porúch, väčších či menších trhlín a pod. Samotné rezanie spôsobuje sekundárne problémy, ako extrémne množstvo prachu, hluku, hrozí  poškodenie potrubných či káblových rozvodov domu, poškodenie fasády, omietok, obkladov v kúpeľniach.  Tiež pre použitie technológie podrezávania je potrebný manipulačný priestor okolo domu.

Z tých praktických napríklad dobré susedské vzťahy kvôli prístupu na pozemok alebo upratovaniu. Ak je sanovaný objekt radový dom, treba prístup k jednej zo stien je len zo strany suseda. Počas prác na podrezávaní domu pravdepodobne nebude možné počas prác dom obývať.

Podľa rozsahu prác a závažnosti poruchy je vhodné riešiť hydroizoláciu stavby komplexne, riešiť tzv. ,,hydroizolačnú vaňu,, ako celok. Čiže je nutné napojiť novú hydroizoláciu stien s pôvodnou hydroizoláciou objektu alebo vyhotoviť kompletne novú hydroizolačnú vaňu. To predstavuje vybúrať podlahy, natiahnuť úplne novú hydroizoláciu, napojiť ju na hydroizoláciu pod stenami a naspäť  vyhotoviť podlahy v dome. Tieto práce sa obvykle robia pri starých objektoch a kompletných  rekonštrukciách, ak má objekt vážne problémy s vlhkosťou. Pri lokálnych poruchách sa obvykle rieši iba daná časť domu. Samozrejmosťou je individuálny prístup ku každému objektu, každý je inak postavený, v iných základových pomeroch s iným zložením podzákladových vrstiev. V prípade pivníc sa veľmi často používa tzv. hydroizolácia z negatívnej strany konštrukcie - čiže z interiéru.  Ďalej s rôznou možnosťou prístupu a v konečnom dôsledku s inou poruchou.

Metóda odstránenia vlhkosti z domu sa teda nastavuje na mieru pre každý dom či iný objekt. Jej súčasťou je veľmi podrobná obhliadka poruchy a domu ako celku a okolitých pomerov. Prípadne sa vyhotovia sondy, ak neexistuje dostatočná projektová dokumentácia.  Odstránenie vlhkosti je obvykle kombináciou dvoch aj viacerých metód. Zbytková vlhkosť nad úrovňou  podrezania sa vysušuje z muriva rýchlejšie pomocou sanačných omietok, ktoré svojimi vlastnosťami  umožňujú rýchle odparovanie vody z povrchu omietky a tým pádom z konštrukcie.

Čo je to chemické ,,podrezanie,, muriva?

Chemické podrezanie muriva v princípe vytvára presne taký istý efekt, ako mechanické podrezanie. K stavbe samotnej nie je taký invazívny a agresívny, je oveľa šetrnejší. Stavba ,,netrpí,, a neobjavujú sa žiadne dosadacie trhliny, praskliny či problémy so statikou. Taktiež nehrozia sekundárne problémy, menej prachu a hluku,  znižuje sa pravdepodobnosť poškodenia potrubných, elektrických či iných rozvodov domu. Nie je nutné likvidovať obklady zo stien, pre chemické podrezanie je možné zvoliť si jednu alebo druhú stranu konštrukcie. Nie je nutný taký manipulačný priestor okolo domu a v prípade nemožnosti prístupu na susedný pozemok (zakázaný alebo nemožný vstup, zlé susedské vzťahy a pod.) je možné pracovať aj zvnútra z  interiérovej strany. Veľký bonus je ten, že nie je nutné opustiť dom počas prác a pri samotnej práci nevzniká veľa odpadu. Upratovanie potom nie je tak časovo náročné.

Pri chemickom ,,podrezaní,, sa vytvára líniová bariéra v stene za pomoci injektážnych hmôt, ktorá zmení vlastnosti kapilár materiálu steny. Bariéra nedovolí vode vzlínať smerom nahor. Podľa typu materiálu (tehly, kameň, zmiešané murivo a ďalšie), hrúbky steny, typu poruchy sa zvolia vzdialenosti vrtov  (obvykle v jednej línii vo vzdialenosti 10cm od seba). Hĺbka vrtov na cca 90% šírky steny (resp. cca  5cm od konca steny). Vrty sa beztlakovou metódou naplnia injektážnou zmesou, ktorá sa behom pár dní vstrebe do steny a dostane sa až 7cm od samotného vrtu. Keďže vrty sú vo vzdialenosti obvykle 10cm,  tak línia vrtov vytvorí pre vodu nepriepustnú líniovú bariéru popod celou injektovanou dĺžkou steny.

Rozdiel medzi vlhkou stenou pod líniou injektáže a už schnúcou stenou nad úrovňou injektáže je badateľný už druhý deň. Injektážny krém sa behom nasledujúcich dní úplne absorbuje. Jeho pôsobenie je trvalé a tiež je odolný voči agresívnym látkam bežne sa  vyskytujúcim vo vzlínajúcej vode, ktorá rozpúšťa a berie so sebou všetko, čo cestou do domu stretne (látky obsiahnuté v pôde vytvárajú agresívne roztoky namáhajúce hydroizolačný systém stavby). Prázdne diery po vrtoch sa opravia vysprávkovou maltou. Týmto je príčina vlhkých múrov odstránená  a zostatková vlhkosť sa vysúša sanačnými omietkami. Pre urýchlenie efektu vysúšania sa v línii vrtov  (obvykle soklová časť steny) osadia odvetrávacie lišty, ktoré svojimi vetracími otvormi umožnia priamy  prístup k vlhkej stene a urýchľujú sušenie. Soklové lišty sú zapracované do omietok, sú bielej farby a  na sanovanej stene nepôsobia rušivo.